Kurzy kresby a malby pro začátečníky i pokročiléKurz SochařstvíGrafická dílnaMalování, Akvarel, Akryl, Olejomalba

Všeobecné obchodní podmínky pro výuku uměleckých kurzů ve Výtvarném Ateliéru Montmartre

Účinné ode dne 1.10.2014

1.              Úvodní ustanovení

1.1.          Pojmy

1.1.1.      „Společností“ se rozumí Ateliér Montmartre, vedený pod IČ: 03310680, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Ostromečská 9/437, PSČ 130 00.

1.1.2.      „Studentem“ se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, která se Společností uzavírá Smlouvu o výuce uměleckých kurzů. V případě, že Student objednává výuku pro více osob, mají tyto osoby při výuce stejné postavení jako Student, nejsou však oprávněny činit vůči Společnosti právní úkony související se Smlouvou.

1.1.3.      „Smlouvou“ se rozumí Smlouva o výuce uměleckých kurzů uzavřená mezi Společností a Studentem.

1.1.4.      „Všeobecnými obchodními podmínkami“ se rozumí Všeobecné obchodní podmínky pro výuku uměleckých kurzů ve Výtvarném Ateliéru Montmartre.

1.1.5.      „Nabídkou“ se rozumí Nabídka kurzů, workshopů, seminářů apod. pro výuku uměleckých kurzů ve Výtvarném Ateliéru Montmartre.

1.1.6.      „Smluvní dokumentací“ se rozumí Smlouva, Nabídka, Všeobecné obchodní podmínky a Storno podmínky.

1.1.7.      „Kurzovným“ se rozumí celková cena uvedená ve Smlouvě za všechny Kurzy objednané Studentem dle této Smlouvy.

1.2.          Základní ustanovení

1.2.1.      Práva a povinnosti Studenta při výuce uměleckých kurzů se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, Storno podmínkami, Nabídkou a Smlouvou.

2.              Smlouva

2.1.          Uzavření Smlouvy

2.1.1.      Smlouva je uzavřena buďto písemně, nebo elektronicky.

2.1.2.      V případě uzavírání Smlouvy elektronickými prostředky je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy je poptávka zájemce o uzavření smlouvy ze strany veřejnosti (neboli návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb obsažených v Nabídce Společnosti formou zaslání elektronické přihlášky prostřednictvím webových stránek Společnosti – vyplnění přihláškového formuláře přiloženého ke každému kurzu, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a el.zaslání přihlášky na email Společnosti) přijata a zpětně potvrzena Společností (akceptace návrhu na uzavření smlouvy).

Udělením souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami při zasílání el. přihlášky ke kurzu či workshopu, zájemce zároveň uděluje souhlas k nakládání s jeho emailovou adresou pouze pro účely Společnosti, a to formou zasílání elektronické nabídky služeb a produktů Společnosti. Zájemce může kdykoli pořádat o vyřazení jeho emailové adresy z databáze emailů, určených k zasílání hromadné korespondence Společnosti, která tuto žádost bude respektovat. To vše v souladu s ochranou osobních údajů viz. 6.1.1.  těchto obch.podmínek.

Nedílnými součástmi smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky a Storno podmínky.

2.1.3.      Způsob platby: Po uzavření Smlouvy je Student povinen uhradit Kurzovné formou el.převodu na účet Společnosti, který je Studentu sdělen po zaslání řádné přihlášky dle 2.1.2. těchto podmínek. Kurzovné musí být uhrazeno Společnosti do dne splatnosti uvedeného v rámci platebních údajů zaslaných přihlášenému studentu, pokud se přihlášený Student se Společností nedohodne jinak (nejčastěji v případě přihlášek na poslední chvíli).

2.2.          Zánik Smlouvy

2.2.1.      Student je oprávněn jednostranně odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu. Student je povinen v tomto případě uhradit Společnosti storno poplatek na základě Storno podmínek.

2.2.2.      Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud ve stanovené lhůtě před zahájením Kurzu nebude Studentem uhrazeno Kurzovné. Povinnost Studenta uhradit Společnosti storno poplatek na základě Storno podmínek tímto nezaniká.

2.2.3.      Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud ze strany Společnosti bude Kurz zrušen z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu a Studentem nebude akceptováno žádné z náhradních řešení, které mu Společnost nabídne. V tomto případě povinnost Studenta uhradit Společnosti storno poplatek na základě Storno podmínek zaniká.

2.2.4.      Veškeré úkony související s ukončením Smlouvy musí být učiněny v písemné formě (tj. i v elektronické podobě) a doručeny druhé smluvní straně.

2.2.5.      V případě ukončení Smlouvy je Společnost povinna vrátit Studentovi zaplacené Kurzovné, snížené o případné nároky Společnosti související s ukončením Smlouvy (viz. Stornopoplatek). Společnost je oprávněna jednostranně započíst svůj nárok na odstupné či poplatek za ukončení smlouvy vůči pohledávce Studenta na vrácení Kurzovného.

2.2.6.      Zůstatek Kurzovného bude Společností uhrazen Studentovi v zákonné lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemného oznámení o ukončení Smlouvy (od oznámení odstoupení od smlouvy či vystavení Dobropisu ze strany společnosti)

2.3.          Předmět smlouvy

2.3.1.      Předmětem Smlouvy je závazek Společnosti zajistit pro Studenta výuku uměleckých kurzů a závazek Studenta uhradit Kurzovné.

2.4.          Nabídka

2.4.1.      Společnost nabízí výuku uměleckých kurzů, a to v rámci čtvrtletních, měsíčních či týdenních kurzů a workshopů, seminářů apod. Kurzy, workshopy, semináře a jiné společenské akce nabízené Společností jsou uvedeny v Nabídce. Nabídka je uveřejněna na internetové adrese Společnosti: www.ateliermontmartre.cz.

2.4.2.      Nabídka vymezuje zaměření a obsahovou náplň jednotlivých kurzů, workshopů, seminářů apod., včetně popisu průběhu výuky a stanovení konkrétních podmínek účasti, včetně data a ceny.

2.4.3.      Při uzavření Smlouvy jsou ve Smlouvě vymezeny kurzy, workshopy, semináře, apod., které jsou zájemcem objednány pro výuku Studenta. Student je oprávněn objednat výuku pro více osob; v takovém případě se ve smlouvě uvádí souhrnná objednávka pro tohoto Studenta.

3.              Výuka

3.1.          Termín výuky

3.1.1.      Termín zahájení výuky je specifikován vždy v aktuální Nabídce na internetové adrese www.ateliermontmartre.cz.

3.1.2.      Výuka probíhá podle předem dohodnutého plánu, ve kterém jsou uvedeny nezbytné podrobnosti. Plán výuky je Společností a Studentem projednán při uzavírání Smlouvy.

3.1.3.      Společnost se zavazuje, že dodrží termíny výuky odpovídající dohodnutému plánu výuky.

3.1.4.      Společnost si vyhrazuje právo posunout zahájení kurzu v případě, že je to nevyhnutelné z technických důvodů. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je Společnost oprávněna zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Student bude na tuto skutečnost předem upozorněn.

3.2.          Změny v plánu výuky

3.2.1.      Změna odsouhlaseného plánu výuky je možná pouze ve výjimečných případech. Důvodem pro změnu plánu výuky nejsou důvody spočívající ve změně časových možností Studenta, ztrátě důvodu k navštěvování kurzu na straně Studenta, změna okolností, za nichž se Student do kurzu přihlásil.

3.2.2.      Po dohodě lze přesunout termín individuální výuky, přičemž o tuto změnu musí Student požádat nejpozději 24 hodin před začátkem výuky. Provedení změny závisí na úvaze Společnosti.

3.2.3.    V případě závažných zdravotních důvodů trvajících déle než dva (2) týdny umožní Společnost Studentovi přerušení výuky a převedení alikvotní (odpovídající podílu) části kurzovného za nevyčerpanou část kurzu do jiného kurzu. Žádost o přerušení výuky je třeba doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.) bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) týdnů od přerušení navštěvování kurzu.

3.2.4.     Možnosti nahrazování zmeškaných lekcí: U každého kurzu je poskytnuta informace o počtu lekcí a způsobu nahrazování zmeškaných lekcí. O způsobu nahrazování zmeškaných lekcí je pak přihlášený student informován formou emailu před započetím samotného kurzu. 

U převážné většiny kurzů je možnost náhrady poskytnuta v rámci stejného kurzu - tzv. lekce navíc, během kterých student může dokončit své rozdělané práce či doplnit zmeškané znalosti. 

Po skončení kurzu (tzn. po skončení čtvrtletí) nelze ze strany společnosti z kapacitních a organizačních důvodů převádět nevyčerpané lekce do dalších semestrů či bloků kurzů, pokud taková možnost nebude studentovi nabídnuta.

3.3.          Zrušení kurzu

3.3.1.      Společnost má právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet studentů v kurzu je X studentů). Společnost je povinna o zrušení kurzu informovat Studenta nejpozději dva (2) pracovní dny před plánovaným zahájením kurzu.

3.3.2.      V případě zrušení kurzu je Společnost povinna nabídnout Studentovi náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného).

3.4.          Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

3.4.1.      Společnost se zavazuje zajistit personální obsazení lektorů dle konkrétní specifikace kurzu. Společnost se zavazuje pro výuku využít lektorů tak, aby byla zajištěna odborná úroveň výuky.

3.4.2.      Maximální počet osob v kurzu je 7-8 studentů, nestanoví-li Společnost jinak.

3.4.3.      Minimální počet osob v kurzu jsou 3 studenti, neurčí-li Společnost jinak.

3.5.          Výukové pomůcky

3.5.1.      Rozsah výukových pomůcek bude studentovi sdělen lektorem na první hodině Kurzu, popřípadě elektronicky před první hodinou v závislosti na druhu kurzu.

3.5.2.      Student je povinen si obstarat výukové pomůcky na vlastní náklady, neurčí – li Společnost jinak, o čemž bude Student vždy včas informován.

4.              Kurzovné a slevy z kurzovného

4.1.          Kurzovné

4.1.1.      Cena za jednotlivé kurzy je uvedena v nabídce na internetových stránkách na www.ateliermontmartre.cz u každého z nabízených kurzů. Cena je vždy uváděna včetně DPH, pokud je Společnost plátcem.

4.2.          Slevy z kurzovného

4.2.1.      Společnost nabízí slevy z kurzovného v podobě množstevní slevy, jednorázové akční slevy apod.

4.2.2.      Množstevní slevu Společnost poskytuje Studentovi při objednání více kurzů. Objednané kurzy musí být tímto způsobem zahrnuty do jedné Smlouvy. Podmínky poskytnutí množstevní slevy jsou uvedeny v Nabídce na internetových stránkách www.ateliermontmartre.cz.

4.2.3.      Jednorázové akční slevy vyhlašuje Společnost příležitostně s omezenou dobou trvání. Tato sleva je poskytována za podmínek stanovených v Nabídce na internetových stránkách www.ateliermontmartre.cz.

4.2.4.      Slevy nelze uplatňovat zpětně a nelze je sčítat. Pro studenta vždy platí ta sleva, jenž je pro něj výhodnější.

4.3.          Platební podmínky

4.3.1.      Student je povinen uhradit sjednané Kurzovné nejpozději do tří (3) pracovních dnů před zahájením kurzu, pokud se se Společností nedohodne jinak.

4.3.2.      Kurzovné je možno uhradit el.převodem na účet zaslaný Společností.

4.3.3.    V případě objednání a platby převodem, bude na vyžádání Studenta vystavena faktura před zaplacením a bude na ní vyznačena doba splatnosti.

5.              Výsledky činnosti studenta

5.1.1.   Při výuce Kurzů mohou být ze strany Studenta vytvořeny kresby, malby, sochy a modely, fotografie, tisky, videa a další umělecké výkony nebo jiná díla (dále jen „výsledky činnosti studenta“).

5.1.2.      Student souhlasí, aby Společnost při realizaci své činnosti užívala jím vytvořené výsledky činnosti. Student uděluje Společnosti neomezenou licenci k užití jím zhotovených výsledků činnosti, a to v celku nebo jejich libovolné části.

5.1.3.      Společnost je oprávněna výsledky činnosti studenta, a to i v částech, použít pro zhotovení multimediálních aplikací, nových zvukových či zvukově-obrazových záznamů či k výrobě jiných materiálů. Společnost je oprávněna při zpracování výsledků činnosti studenta tyto výsledky činnosti studenta nebo jejich části spojovat s díly jiných autorů a uměleckými výkony jiných výkonných umělců a přizpůsobovat a měnit tyto výsledky činnosti studenta pro účely jejich spojení s ostatními složkami nově vytvářeného díla. Společnost je oprávněna výsledky činnosti studenta užité k zařazení do nového audiovizuálního či jiného díla provést a zaznamenat pro prvotní záznam takovéhoto díla, dabovat je a opatřit je titulky či jinými komentáři. Student pro takovýto případ uděluje Společnosti výhradní a neomezenou licenci k užití výsledků činnosti studenta při užití nového audiovizuálního či jiného díla.

5.1.4.      Společnost je dále oprávněna výsledky činnosti studenta libovolně upravovat, měnit a přizpůsobovat potřebám metody výuky uměleckých kurzů aplikované Společností.

5.1.5.      Licence je poskytována jako nevýhradní, na dobu trvání majetkových práv, pro území celého světa, opravňující Společnost a třetí osoby odvozující svá oprávnění od oprávnění nabytých Společností k užití výsledků činnosti studenta v jakémkoli množství a v neomezeném počtu užití. Společnost je oprávněna, nikoli však povinna poskytnutou licenci využít.

5.1.6.      Společnost je oprávněna výsledky činnosti studenta použít jakýmkoli známým technologickým postupem, včetně jejich užití v elektronické podobě pro on-line zpřístupnění ve veřejné informační síti.

5.1.7.      Společnost může licenci k užití výsledků činnosti studenta poskytnout, zcela nebo zčásti třetím osobám, a to úplatně nebo bezúplatně, včetně oprávnění k dalšímu poskytnutí podlicence a k dalšímu postoupení licence.

6.              Identifikační údaje Klienta

6.1.1.      Student (je-li fyzickou osobou) prohlašuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany jeho osobních údajů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Student je srozuměn a souhlasí s tím, že údaje o jeho osobě, resp. údaje o jiných fyzických osobách, které od něj Společnost získala, příp. získá, v souvislosti se sjednáním, uzavřením a správou Smlouvy, uchová ve své evidenci po dobu, po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmů Společnosti a účelné pro budoucí nabízení služeb Společnosti a jejích obchodních partnerů, resp. po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy, a že tyto údaje bude Společnost využívat pro zajišťování svých obchodních potřeb, zejména pro účely spravování Smlouvy, nabízení dalších služeb (i po ukončení Smlouvy), přičemž uvedené služby mohou jménem Společnosti zajišťovat rovněž třetí osoby.

6.1.2.      Pokud Student – fyzická osoba požádá písemně Společnost, má právo, v souladu s platnou právní úpravou, na poskytnutí informací o údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracovávání osobních údajů i o příjemcích osobních údajů.

7.              Společná a závěrečná ustanovení

7.1.          Společná ustanovení

7.1.1.      Student se zavazuje písemně informovat Společnost o všech podstatných změnách týkajících se subjektu Studenta. Podstatnými změnami se rozumí zejména změny v bankovním spojení, poskytnutých kontaktech apod.

7.1.2.      Písemnosti mohou být doručovány prostřednictvím držitele poštovní licence, osobním předáním nebo elektronickou poštou. Není-li možné písemnost zasílanou poštou doručit na poslední Studentem písemně oznámenou adresu, platí, že tato písemnost byla doručena pátý (5) pracovní den po jejím odeslání Studentovi prostřednictvím držitele poštovní licence.

7.1.3.      Student odpovídá za včasné informování Společnosti o jakékoli změně jeho adresy, resp. adresy pro doručování pošty.

7.2.          Závěrečná ustanovení

7.2.1.      Společnost je oprávněna jednostranně měnit Všeobecné obchodní podmínky a Nabídku. Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek a Nabídky je uveřejněno na internetových stránkách Společnosti: www.ateliermontmartre.cz.

 

Storno podmínky ateliéru Montmartre: 

Pokud přihlášený účastník ruší umělecký kurz, workshop, seminář, otevřenou lekci a pod., na který je přihlášen, je povinen uhradit stornopoplatky:

a)  30 a více dní před začátkem kurzu ………….. 100 Kč za osobu

b)  29 až 14 dní…………... storno poplatek 30% z ceny kurzu

c)  13 až 7 dní…………....  storno poplatek 60% z ceny kurzu

d)  6 až 3 dní……………... storno poplatek 80% z ceny kurzu

e)  2 a méně dní…………. storno poplatek 100% z ceny kurzu

Ruší- li včas student ze závažných důvodů účast na probíhajícím kurzukterý již začal čerpat (tedy nikoli předem před započetím kurzu) a není - li ochoten přijmout náhradní řešení nabídnuté společností (např. nabídka jiného kurzu ve stejné hodnotě nebo přesunutí do dalšího semestru), je společnost oprávněna účtovat si stornopoplatek ve výši poloviny zbývajících lekcí, na které student nebude moci nadále docházet. Tuto skutečnost je zapotřebí oznámit společnosti předem. Hodnotu poloviny zbývajících lekcí společnost vyplatí studentovi dle bodu 2.2.1. a 2.2.6. těchto obchodních podmínek.

Ruší-li student účast na akci (kurz, workshop, seminář, apod.,)  je nutné předem informovat Výtvarný ateliér Montmartre o této skutečnosti písemně e-mailem na info@ateliermontmartre.cz. Storno podmínky jsou vázány na termín obdržení zprávy o zrušení účasti.

Zajistí-li za sebe student náhradníka (jiného účastníka), který nastoupí za něj na kurz, nevztahuje se k této změně žádný storno poplatek.

Zaplacením kurzovného účastník kurzu potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými storno podmínkami.

 

Student potvrzuje, že je s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami plně srozuměn a že se jimi řídí Smlouva o výuce uměleckých kurzů.

 

Těšíme se na setkání s Vámi na našich kurzech, workshopech a jiných akcích!

 

Vaše výtvarné nebe nad Prahou