Všeobecné obchodní podmínky pro výuku uměleckých kurzů ve Výtvarném Ateliéru Montmartre

Účinné ode dne 1.10.2014

1.              Úvodní ustanovení

1.1.          Pojmy

1.1.1.      „Společností“ se rozumí Ateliér Montmartre, vedený pod IČ: 03310680, se sídlem Kroftova 392/8, 150 00 Praha 5 Smíchov

1.1.2.      „Studentem“ se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, která se Společností uzavírá Smlouvu o výuce uměleckých kurzů. V případě, že Student objednává výuku pro více osob, mají tyto osoby při výuce stejné postavení jako Student, nejsou však oprávněny činit vůči Společnosti právní úkony související se Smlouvou.

1.1.3.      „Smlouvou“ se rozumí Smlouva o výuce uměleckých kurzů uzavřená mezi Společností a Studentem.

1.1.4.      „Všeobecnými obchodními podmínkami“ se rozumí Všeobecné obchodní podmínky pro výuku uměleckých kurzů ve Výtvarném Ateliéru Montmartre.

1.1.5.      „Nabídkou“ se rozumí Nabídka kurzů, workshopů, seminářů apod. pro výuku uměleckých kurzů ve Výtvarném Ateliéru Montmartre.

1.1.6.      „Smluvní dokumentací“ se rozumí Smlouva, Nabídka, Všeobecné obchodní podmínky a Storno podmínky.

1.1.7.      „Kurzovným“ se rozumí celková cena uvedená ve Smlouvě za všechny Kurzy objednané Studentem dle této Smlouvy.

1.2.          Základní ustanovení

1.2.1.      Práva a povinnosti Studenta při výuce uměleckých kurzů se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, Storno podmínkami, Nabídkou a Smlouvou.

2.              Smlouva

2.1.          Uzavření Smlouvy

2.1.1.      Smlouva je uzavřena buďto písemně, nebo elektronicky.

2.1.2.      V případě uzavírání Smlouvy elektronickými prostředky je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy je poptávka zájemce o uzavření smlouvy ze strany veřejnosti (neboli návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb obsažených v Nabídce Společnosti formou zaslání elektronické přihlášky prostřednictvím webových stránek Společnosti – vyplnění přihláškového formuláře přiloženého ke každému kurzu, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a el.zaslání přihlášky na email Společnosti) přijata a zpětně potvrzena Společností (akceptace návrhu na uzavření smlouvy).

Udělením souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami při zasílání el. přihlášky ke kurzu či workshopu, zájemce zároveň uděluje souhlas k nakládání s jeho emailovou adresou pouze pro účely Společnosti, a to formou zasílání elektronické nabídky služeb a produktů Společnosti. Zájemce může kdykoli pořádat o vyřazení jeho emailové adresy z databáze emailů, určených k zasílání hromadné korespondence Společnosti, která tuto žádost bude respektovat. To vše v souladu s ochranou osobních údajů viz. 6.1.1.  těchto obch.podmínek.

Nedílnými součástmi smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky a Storno podmínky.

2.1.3.      Způsob platby: Po uzavření Smlouvy je Student povinen uhradit Kurzovné formou el.převodu na účet Společnosti, který je Studentu sdělen po zaslání řádné přihlášky dle 2.1.2. těchto podmínek. Kurzovné musí být uhrazeno Společnosti do dne splatnosti uvedeného v rámci platebních údajů zaslaných přihlášenému studentu, pokud se přihlášený Student se Společností nedohodne jinak (nejčastěji v případě přihlášek na poslední chvíli).

2.2.          Zánik Smlouvy

2.2.1.      Student je oprávněn jednostranně odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu. Student je povinen v tomto případě uhradit Společnosti storno poplatek na základě Storno podmínek.

2.2.2.      Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud ve stanovené lhůtě před zahájením Kurzu nebude Studentem uhrazeno Kurzovné. Povinnost Studenta uhradit Společnosti storno poplatek na základě Storno podmínek tímto nezaniká.

2.2.3.      Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud ze strany Společnosti bude Kurz zrušen z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu a Studentem nebude akceptováno žádné z náhradních řešení, které mu Společnost nabídne. V tomto případě povinnost Studenta uhradit Společnosti storno poplatek na základě Storno podmínek zaniká.

2.2.4.      Veškeré úkony související s ukončením Smlouvy musí být učiněny v písemné formě (tj. i v elektronické podobě) a doručeny druhé smluvní straně.

2.2.5.      V případě ukončení Smlouvy je Společnost povinna vrátit Studentovi zaplacené Kurzovné, snížené o případné nároky Společnosti související s ukončením Smlouvy (viz. Stornopoplatek). Společnost je oprávněna jednostranně započíst svůj nárok na odstupné či poplatek za ukončení smlouvy vůči pohledávce Studenta na vrácení Kurzovného.

2.2.6.      Zůstatek Kurzovného bude Společností uhrazen Studentovi v zákonné lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemného oznámení o ukončení Smlouvy (od oznámení odstoupení od smlouvy či vystavení Dobropisu ze strany společnosti)

2.3.          Předmět smlouvy

2.3.1.      Předmětem Smlouvy je závazek Společnosti zajistit pro Studenta výuku uměleckých kurzů a závazek Studenta uhradit Kurzovné.

2.4.          Nabídka

2.4.1.      Společnost nabízí výuku uměleckých kurzů, a to v rámci čtvrtletních, měsíčních či týdenních kurzů a workshopů, seminářů apod. Kurzy, workshopy, semináře a jiné společenské akce nabízené Společností jsou uvedeny v Nabídce. Nabídka je uveřejněna na internetové adrese Společnosti: www.ateliermontmartre.cz.

2.4.2.      Nabídka vymezuje zaměření a obsahovou náplň jednotlivých kurzů, workshopů, seminářů apod., včetně popisu průběhu výuky a stanovení konkrétních podmínek účasti, včetně data a ceny.

2.4.3.      Při uzavření Smlouvy jsou ve Smlouvě vymezeny kurzy, workshopy, semináře, apod., které jsou zájemcem objednány pro výuku Studenta. Student je oprávněn objednat výuku pro více osob; v takovém případě se ve smlouvě uvádí souhrnná objednávka pro tohoto Studenta.

3.              Výuka

3.1.          Termín výuky

3.1.1.      Termín zahájení výuky je specifikován vždy v aktuální Nabídce na internetové adrese www.ateliermontmartre.cz.

3.1.2.      Výuka probíhá podle předem dohodnutého plánu, ve kterém jsou uvedeny nezbytné podrobnosti. Plán výuky je Společností a Studentem projednán při uzavírání Smlouvy.

3.1.3.      Společnost se zavazuje, že dodrží termíny výuky odpovídající dohodnutému plánu výuky.

3.1.4.      Společnost si vyhrazuje právo posunout zahájení kurzu v případě, že je to nevyhnutelné z technických důvodů. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je Společnost oprávněna zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Student bude na tuto skutečnost předem upozorněn.

3.2.          Změny v plánu výuky

3.2.1.      Změna odsouhlaseného plánu výuky je možná pouze ve výjimečných případech. Důvodem pro změnu plánu výuky nejsou důvody spočívající ve změně časových možností Studenta, ztrátě důvodu k navštěvování kurzu na straně Studenta, změna okolností, za nichž se Student do kurzu přihlásil.

3.2.2.      Po dohodě lze přesunout termín individuální výuky, přičemž o tuto změnu musí Student požádat nejpozději 24 hodin před začátkem výuky. Provedení změny závisí na úvaze Společnosti.

3.2.3.    V případě závažných zdravotních důvodů trvajících déle než dva (2) týdny umožní Společnost Studentovi přerušení výuky a převedení alikvotní (odpovídající podílu) části kurzovného za nevyčerpanou část kurzu do jiného kurzu. Žádost o přerušení výuky je třeba doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.) bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) týdnů od přerušení navštěvování kurzu.

3.2.4.     Možnosti nahrazování zmeškaných lekcí: U každého kurzu je poskytnuta informace o počtu lekcí a způsobu nahrazování zmeškaných lekcí. O způsobu nahrazování zmeškaných lekcí je pak přihlášený student informován formou emailu před započetím samotného kurzu. 

U převážné většiny kurzů je možnost náhrady poskytnuta v rámci stejného kurzu - tzv. lekce navíc, během kterých student může dokončit své rozdělané práce či doplnit zmeškané znalosti. 

Po skončení kurzu (tzn. po skončení čtvrtletí) nelze ze strany společnosti z kapacitních a organizačních důvodů převádět nevyčerpané lekce do dalších semestrů či bloků kurzů, pokud taková možnost nebude studentovi nabídnuta.

3.3.          Zrušení kurzu

3.3.1.      Společnost má právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet studentů v kurzu je X studentů). Společnost je povinna o zrušení kurzu informovat Studenta nejpozději dva (2) pracovní dny před plánovaným zahájením kurzu.

3.3.2.      V případě zrušení kurzu je Společnost povinna nabídnout Studentovi náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného).

3.4.          Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

3.4.1.      Společnost se zavazuje zajistit personální obsazení lektorů dle konkrétní specifikace kurzu. Společnost se zavazuje pro výuku využít lektorů tak, aby byla zajištěna odborná úroveň výuky.

3.4.2.      Maximální počet osob v kurzu je 7-8 studentů, nestanoví-li Společnost jinak.

3.4.3.      Minimální počet osob v kurzu jsou 3 studenti, neurčí-li Společnost jinak.

3.5.          Výukové pomůcky

3.5.1.      Rozsah výukových pomůcek bude studentovi sdělen lektorem na první hodině Kurzu, popřípadě elektronicky před první hodinou v závislosti na druhu kurzu.

3.5.2.      Student je povinen si obstarat výukové pomůcky na vlastní náklady, neurčí – li Společnost jinak, o čemž bude Student vždy včas informován.

4.              Kurzovné a slevy z kurzovného

4.1.          Kurzovné

4.1.1.      Cena za jednotlivé kurzy je uvedena v nabídce na internetových stránkách na www.ateliermontmartre.cz u každého z nabízených kurzů. Cena je vždy uváděna včetně DPH, pokud je Společnost plátcem.

4.2.          Slevy z kurzovného

4.2.1.      Společnost nabízí slevy z kurzovného v podobě množstevní slevy, jednorázové akční slevy apod.

4.2.2.      Množstevní slevu Společnost poskytuje Studentovi při objednání více kurzů. Objednané kurzy musí být tímto způsobem zahrnuty do jedné Smlouvy. Podmínky poskytnutí množstevní slevy jsou uvedeny v Nabídce na internetových stránkách www.ateliermontmartre.cz.

4.2.3.      Jednorázové akční slevy vyhlašuje Společnost příležitostně s omezenou dobou trvání. Tato sleva je poskytována za podmínek stanovených v Nabídce na internetových stránkách www.ateliermontmartre.cz.

4.2.4.      Slevy nelze uplatňovat zpětně a nelze je sčítat. Pro studenta vždy platí ta sleva, jenž je pro něj výhodnější.

4.3.          Platební podmínky

4.3.1.      Student je povinen uhradit sjednané Kurzovné nejpozději do tří (3) pracovních dnů před zahájením kurzu, pokud se se Společností nedohodne jinak.

4.3.2.      Kurzovné je možno uhradit el.převodem na účet zaslaný Společností.

4.3.3.    V případě objednání a platby převodem, bude na vyžádání Studenta vystavena faktura před zaplacením a bude na ní vyznačena doba splatnosti.

5.              Výsledky činnosti studenta

5.1.1.   Při výuce Kurzů mohou být ze strany Studenta vytvořeny kresby, malby, sochy a modely, fotografie, tisky, videa a další umělecké výkony nebo jiná díla (dále jen „výsledky činnosti studenta“).

5.1.2.      Student souhlasí, aby Společnost při realizaci své činnosti užívala jím vytvořené výsledky činnosti. Student uděluje Společnosti neomezenou licenci k užití jím zhotovených výsledků činnosti, a to v celku nebo jejich libovolné části.

5.1.3.      Společnost je oprávněna výsledky činnosti studenta, a to i v částech, použít pro zhotovení multimediálních aplikací, nových zvukových či zvukově-obrazových záznamů či k výrobě jiných materiálů. Společnost je oprávněna při zpracování výsledků činnosti studenta tyto výsledky činnosti studenta nebo jejich části spojovat s díly jiných autorů a uměleckými výkony jiných výkonných umělců a přizpůsobovat a měnit tyto výsledky činnosti studenta pro účely jejich spojení s ostatními složkami nově vytvářeného díla. Společnost je oprávněna výsledky činnosti studenta užité k zařazení do nového audiovizuálního či jiného díla provést a zaznamenat pro prvotní záznam takovéhoto díla, dabovat je a opatřit je titulky či jinými komentáři. Student pro takovýto případ uděluje Společnosti výhradní a neomezenou licenci k užití výsledků činnosti studenta při užití nového audiovizuálního či jiného díla.

5.1.4.      Společnost je dále oprávněna výsledky činnosti studenta libovolně upravovat, měnit a přizpůsobovat potřebám metody výuky uměleckých kurzů aplikované Společností.

5.1.5.      Licence je poskytována jako nevýhradní, na dobu trvání majetkových práv, pro území celého světa, opravňující Společnost a třetí osoby odvozující svá oprávnění od oprávnění nabytých Společností k užití výsledků činnosti studenta v jakémkoli množství a v neomezeném počtu užití. Společnost je oprávněna, nikoli však povinna poskytnutou licenci využít.

5.1.6.      Společnost je oprávněna výsledky činnosti studenta použít jakýmkoli známým technologickým postupem, včetně jejich užití v elektronické podobě pro on-line zpřístupnění ve veřejné informační síti.

5.1.7.      Společnost může licenci k užití výsledků činnosti studenta poskytnout, zcela nebo zčásti třetím osobám, a to úplatně nebo bezúplatně, včetně oprávnění k dalšímu poskytnutí podlicence a k dalšímu postoupení licence.

6.              Identifikační údaje Klienta + GDPR v článku 8. obchodních podmínek

6.1.1.      Student (je-li fyzickou osobou) prohlašuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany jeho osobních údajů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění - ode dne 25.5.2018 nabývá účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), na jehož základě podáváme úplné informace o nakládání s osobními údaji klientů výtvarného ateliéru - viz.čl.8 na konci těchto podmínek. 

Student je srozuměn a souhlasí s tím, že údaje o jeho osobě, resp. údaje o jiných fyzických osobách, které od něj Společnost získala, příp. získá, v souvislosti se sjednáním, uzavřením a správou Smlouvy, uchová ve své evidenci po dobu, po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmů Společnosti a účelné pro budoucí nabízení služeb Společnosti a jejích obchodních partnerů, resp. po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy, a že tyto údaje bude Společnost využívat pro zajišťování svých obchodních potřeb, zejména pro účely spravování Smlouvy, nabízení dalších služeb (i po ukončení Smlouvy), přičemž uvedené služby mohou jménem Společnosti zajišťovat rovněž třetí osoby.

6.1.2.      Pokud Student – fyzická osoba požádá písemně Společnost, má právo, v souladu s platnou právní úpravou, na poskytnutí informací o údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracovávání osobních údajů i o příjemcích osobních údajů.

7.              Společná a závěrečná ustanovení, stornopodmínky

7.1.          Společná ustanovení

7.1.1.      Student se zavazuje písemně informovat Společnost o všech podstatných změnách týkajících se subjektu Studenta. Podstatnými změnami se rozumí zejména změny v bankovním spojení, poskytnutých kontaktech apod.

7.1.2.      Písemnosti mohou být doručovány prostřednictvím držitele poštovní licence, osobním předáním nebo elektronickou poštou. Není-li možné písemnost zasílanou poštou doručit na poslední Studentem písemně oznámenou adresu, platí, že tato písemnost byla doručena pátý (5) pracovní den po jejím odeslání Studentovi prostřednictvím držitele poštovní licence.

7.1.3.      Student odpovídá za včasné informování Společnosti o jakékoli změně jeho adresy, resp. adresy pro doručování pošty.

7.2.         Storno podmínky ateliéru Montmartre:

7.2.1.      Pokud přihlášený účastník ruší umělecký kurz, workshop, seminář, otevřenou lekci a pod., na který je přihlášen, je povinen uhradit stornopoplatky:

a)  30 a více dní před začátkem kurzu ………….. 100 Kč za osobu

b)  29 až 14 dní…………... storno poplatek 30% z ceny kurzu

c)  13 až 7 dní…………....  storno poplatek 60% z ceny kurzu

d)  6 až 3 dní……………... storno poplatek 80% z ceny kurzu

e)  2 a méně dní…………. storno poplatek 100% z ceny kurzu

Ruší- li včas student ze závažných důvodů účast na probíhajícím kurzukterý již začal čerpat (tedy nikoli předem před započetím kurzu) a není - li ochoten přijmout náhradní řešení nabídnuté společností (např. nabídka jiného kurzu ve stejné hodnotě nebo přesunutí do dalšího semestru), je společnost oprávněna účtovat si stornopoplatek ve výši poloviny zbývajících lekcí, na které student nebude moci nadále docházet. Tuto skutečnost je zapotřebí oznámit společnosti předem. Hodnotu poloviny zbývajících lekcí společnost vyplatí studentovi dle bodu 2.2.1. a 2.2.6. těchto obchodních podmínek.

Ruší-li student účast na akci (kurz, workshop, seminář, apod.,)  je nutné předem informovat Výtvarný ateliér Montmartre o této skutečnosti písemně e-mailem na info@ateliermontmartre.cz. Storno podmínky jsou vázány na termín obdržení zprávy o zrušení účasti.

Zajistí-li za sebe student náhradníka (jiného účastníka), který nastoupí za něj na kurz, nevztahuje se k této změně žádný storno poplatek.

Zaplacením kurzovného účastník kurzu potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými storno podmínkami.

 

8.            Ochrana osobních údajů zákazníka

Ve Výtvarném ateliéru Montmartre, IČO: 03310680 (dále jen „ateliér“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

1.    Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení
 • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, popřípadě váš kontakt na sociálních sítích;
 • údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o službách, které si u nás objednáváte, platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;
 • údaje z vašeho hodnocení námi nabízených služeb, kterými se rozumí informace, které uvedete v recenzi na internetu či na našem webu a vaše fotografie, které k recenzi připojíte;
 • odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o službách, které u nás objednáváte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různým službám;

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 • bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
 • na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či vytvoříte objednávku.

 • Pokud navštívíte náš web

 1. Využívání souborů cookies a dalších technologií

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila.

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

1.       zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu

2.       evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

3.       sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

Dále do vašeho zařízení:

4.       umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:

1.       ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;

2.       pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;

3.       k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí jako je tlačítko „To se mi líbí“ nebo odeslání notifikací souvisejících s provedenou objednávkou prostřednictvím služby Messenger a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web.

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete v  části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

 

2.      Využívání osobních údajů návštěvníků webu

Pokud navštívíte web ateliermontmartre.cz, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

1.       získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás;

2.       vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít;

3.       předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 38 měsíců. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

 

 •  Pokud si u nás vytvoříte objednávku na kurz, workshop či pořádání jakékoli akce spojené s našimi službami

V případě, že si objednávku (či poptávku) vytváříte u nás na webu, týkají se vás zpracování popsaná v části Pokud navštívíte náš web. V případě, že u nás vytvoříte objednávku, pak navíc provádíme následující zpracování:

1.      Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás jako fyzická osoba vytvoříte objednávku, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách

Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:

1.       abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazaly údaje z rozpracované objednávky;

2.       abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení;

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

 

2.      Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás vytvoříte závaznou objednávku, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

V případě vytvoření objednávky dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách za účelem:

1.       získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a

2.       poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, které vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky nebo vám je zaslat poštou; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich služeb. Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje (tedy vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách) analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku.

Pokud jste si tedy u nás objednali výtvarný kurz, můžeme vás oslovit s cílenou nabídkou na pokračování v dalším čtvrtletí či jednorázovém kurzu. Z vaší objednávky také můžeme také usoudit, do jaké skupiny zákazníků patříte, a podle toho vám zaslat nabídku na související služby, které by vás mohly zajímat.

Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu 3 let od uskutečnění objednávky.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 

3.      Zpracování na základě plnění právních povinností

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

1.       zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

2.       zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

3.       zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

4.       zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 10 let.

 

 •   Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím e-mailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

o   vyřízení vašich požadavků; pokud jste u nás vytvořili objednávku a váš požadavek se vztahuje k objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s vámi;

o   evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;

o   prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou něco objednáváte nebo uplatníte reklamaci;

o   jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 1 roku od ukončení poskytování námi zprostředkovaných služeb. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 

 • Pokud se přihlásíte k našemu newsletteru

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme zpracovávat vaše kontaktní údaje, případně vaše nastavení na základě vašeho souhlasu se zpracováním za účelem zasílání našich nabídek. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud neodvoláte váš souhlas se zpracováním, tedy dokud se z newsletteru neodhlásíte.

 

2. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

V případech popsaných v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? zpracováváme vaše osobní údaje my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

 • na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies, a předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:
  • Seznam.cz, a.s., IČO 26168685;
  • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
  • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

 

3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání služeb nebo při komunikaci s námi emailem či telefonicky. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu. Vaše osobní údaje můžeme získat také od třetí osoby, například když pro vás u nás objedná výtvarný kurz či zakoupí pro vás dárkový poukaz.

Pokud u nás něco objednáváte, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené kupní smlouvy obdržet dodatečné údaje o vašich objednávkách od bank, například údaj o číslu vašeho účtu, nebo úspěšném provedení platby.

 

4. Předávání údajů mimo EU

V rámci předání údajů našim zpracovatelům, uvedeným v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“ můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nicméně zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

 

5. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

 • Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

 • Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

 • Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

 • Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.
 • Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

 • Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

 • Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

6. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet přímo na vedení ateliéru. Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na webu www.ateliermontmartre.cz.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

 

9.             Závěrečná ustanovení

9.1.       Společnost je oprávněna jednostranně měnit Všeobecné obchodní podmínky a Nabídku. Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek a Nabídky je uveřejněno na internetových stránkách Společnosti: www.ateliermontmartre.cz.

 

Student potvrzuje, že je s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami plně srozuměn a že se jimi řídí Smlouva o výuce uměleckých kurzů.

 

Těšíme se na setkání s Vámi na našich kurzech, workshopech a jiných akcích!

 

Vaše výtvarné nebe nad Prahou